​İşyeri Hekimliği Hizmetleri:

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince işletmeler tehlike sınıflarına göre yönetmelikte belirlenen sürelerde İşyeri Hekimi çalıştırmak zorundadır. 

İşyeri Hekimi çalıştırılmaması durumunda ödenecek idari para cezaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

6/1-a 26-1/b İşyeri hekimi çalıştırmamak. Az Tehlikeli 6.167 6.167 9.250 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli 7.708 9.250 12.334
Çok Tehlikeli 9.250 12.334 18.501

İşyeri Hekimliği Hizmetleri:

  • İşe Giriş Sağlık Muayenelerinin yapılması
  • Yıllık periyodik sağlık muayenelerinin takip edilerek yapılması ve analizi,
  • Rutin sağlık gözetimleri,
  • Işe dönüş sağlık muayenelerini yapmak,
  • İSG Kurulunda yer almak,
  • Kullanılan Kimyasal ve Kişisel Koruyucular Konusunda önerilerde bulunmak,
  • Risk Analizi çalışmalarıda Meslek Hastalığı konularında önerilerde bulunmak,
  • Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak,
  • İş kazaları ile ilgili kök neden analizlerinde yer almak,