İSG Eğitimleri

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince  işletmelerde tehlike sınıfına göre Temel İSG Eğitimlerinin İşyeri Hekimi veya İş güvenliği Uzmanları tarafından verilmesi zorunludur. Bu eğitimlerin sertifikalandırılması yönetmelikçe şart koşulmuştur.

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az sekiz saat,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az on iki saat,

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç lda en az on altı saat,

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

 Eğitimlerin verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezaları;

17 17 26-1/ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.)  500 TL /  Her bir aykırılık için * Her çalışan başına ayrı ayrı

(23.04.2015 öncesi cezalar:
TL / Her çalışan için)